Seznam aktivních zásad

Název Typ Souhlas uživatele
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOVEK ACADEMY Zásady stránek Všichni uživatelé

Souhrn

1. Každý registrovaný Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet.
2. Uživatelem se může stát osoba splňující podmínku, že je zákazníkem TOVEK na aktivní technické podpoře a prokáže se pracovním (firemním) e-mailem zákazníka TOVEK.
3. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Účtu. Ztracené heslo může Uživatel obnovit prostřednictvím e-mailu na obchod@tovek.cz.
4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám.
5. Uživatel není oprávněn užívat TOVEK Academy On-line jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno její užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu TOVEK.
6. Uživatel bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že TOVEK uchovává údaje vedoucí k potenciální identifikaci Uživatele zveřejňujícího obsah na TOVEK Academy On-line.
7. TOVEK je správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení GDPR.

Plné znění zásad ochrany osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost TOVEK, spol. s r.o. (dále jen „TOVEK“), se sídlem: U Nikolajky 820/4, 150 00 Praha 5 Smíchov IČ: 49687981, DIČ: CZ49687981, zastoupená: Ing. Tomášem Vejlupkem, jednatelem společnosti vydává tyto všeobecné podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) TOVEK Academy On-line pro uživatele chráněné internetové stránky e-learning platformy TOVEK https://e-learning.tovek.cz/ přístupné přes webové stránky TOVEK www.tovek.cz.
1.2 Podmínky upravují veškeré užívání TAO a právní i neprávní poměry s tímto související.


2. DEFINICE POJMŮ

2.1 Pojmy užité v Podmínkách s velkým písmenem mají následující význam:
a) TOVEK Academy On-line (dále jen TAO): internetové stránky https://e-learning.tovek.cz/;
b) Podmínky: tyto podmínky užívání;
c) Uživatel: osoba, které bylo poskytnuto přístupové uživatelské jméno a heslo;
d) Účet: rozhraní registrovaného Uživatele obsahující mimo jiné jeho osobní či jiné údaje a uživatelské příspěvky;
e) Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
f) GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně Osobních údajů).


3. REGISTRACE A ÚČET UŽIVATELE

3.1 Každá osoba, která chce využívat funkce a obsah TAO, musí požádat o přidělení uživatelského jména a hesla e-mailem na adrese obchod@tovek.cz. Každý takovýto registrovaný Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet.
3.2 Uživatelem se může stát osoba splňující podmínku, že je zákazníkem TOVEK na aktivní technické podpoře a prokáže se pracovním (firemním) e-mailem zákazníka TOVEK. V případě ukončení pracovního poměru Uživatele u zákazníka TOVEK je povinen uživatel tuto skutečnost oznámit TOVEKu a jeho přístup do TAO bude zrušen.
3.3 Při registraci je registrující se osoba povinna zadat pravdivé a bezchybné údaje výlučně o dotčené osobě, která bude uživatelem TAO. Údaje uvedené v Účtu se považují za správné a pravdivé. Touto bezplatnou registrací bude Uživateli vytvořen Účet. TOVEK není povinen uživatelské jméno a heslo poskytnout.
3.4 Do Účtu vstupuje Uživatel pod uživatelským jménem a přístup je zabezpečen heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Účtu. Ztracené heslo může Uživatel obnovit prostřednictvím e-mailu na obchod@tovek.cz.
3.5 Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám.
3.6 TOVEK si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoliv jednostranně zrušit bez udání důvodu či upozornění. Zejména mohou být smazány Účty Uživatelů, kteří se nepřihlásili po dobu delší než 2 roky.
3.7 Uživatel může kdykoliv zažádat o zrušení svého Účtu prostřednictvím kontaktního emailu obchod@tovek.cz.
3.8 Zrušením Účtu se plně smažou všechna data, která TOVEK o Uživateli zpracovává v souvislosti s TAO a zároveň dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele.
3.9 Uživatel je srozuměn s tím, že jeho Účet nemusí být dostupný nepřetržitě. TOVEK si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit či zrušit jakoukoliv poskytovanou službu poskytovanou na TAO či provádět údržbu hardwarového a softwarového vybavení. TOVEK neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou změnou či nedostupností TAO.


4. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ TOVEK Academy On-line

4.1 Užívání TAO je v plné míře možné pouze po úspěšné registraci. TAO je užívána dle platných obchodních podmínek TOVEK.
4.2 TAO lze užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, a to pouze k účelům, k nimž byla vytvořena.
4.3 TAO zejména nesmí být užívána s cílem poškodit jiné osoby, neoprávněně zasílat či zveřejňovat neautorizovaná komerční či jiná sdělení a zasílat data obsahující počítačový kód způsobilý nepříznivě ovlivnit funkčnost hardware či software.
4.4 Uživatel není oprávněn užívat TAO jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu TOVEK.


5. OBSAH TOVEK Academy On-line

5.1 TOVEK odpovídá pouze za vlastní obsah zveřejněný na TAO. Tento obsah je majetkem TOVEK a je chráněn autorským zákonem. Za cizí obsah, tedy zejména za obsah zveřejněný na portálu Uživatelem, odpovídá Uživatel, který obsah zveřejnil, včetně skutečnosti, že takový obsah neporušuje práva třetích osob. TOVEK neodpovídá za obsah zveřejněný Uživateli ani za přesnost, správnost či aktuálnost tohoto obsahu.
5.2 Uživatel bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že TOVEK uchovává údaje vedoucí k potenciální identifikaci Uživatele zveřejňujícího obsah TAO.
5.3 Uživatel souhlasí s tím, že TOVEK je oprávněn vymazat, pozměnit či zablokovat jakýkoliv údaj, sdělení, informaci, odkaz či jiný obsah. Důvodem tohoto výmazu může být zejména závadnost předmětného obsahu, a to mimo jiné proto, že je nepřesný, nesmyslný či jinak neodpovídá skutečnosti, je v rozporu s dobrými mravy nebo závadný jiným způsobem. Zhodnocení povahy obsahu včetně jeho případné závadnosti náleží výlučně TOVEK.


6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 TOVEK je správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení GDPR.
6.2 Tímto jsou ve smyslu čl. 12 GDPR poskytnuty subjektům osobních údajů informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů a s tím souvisejících právech.
6.3 TOVEK zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, případně dalšími relevantními právními předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovány. Naplňování povinností TOVEK v oblasti ochrany osobních údajů je nedílnou součástí fungování TOVEK.
6.4 Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly TOVEKu poskytnuty, a to zejména prostřednictvím registračního formuláře na TAO a dále údaji a informacemi získanými v rámci používání TAO. Jedná se o poskytnuté adresní, identifikační a popisné údaje, zejména se tedy jedná o jméno, příjmení, emailovou adresu, kontaktní informace, elektronické údaje (IP adresu, cookies), dále informace týkající se uživatelských preferencí či chování na TAO.
6.5 Účelem zpracování osobních údajů je umožnit zpřístupnění a následné využívání TAO.
6.6 Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány manuálně i automaticky, včetně profilování. TOVEK považuje osobní údaje za důvěrné. K Osobním údajům bude mít přístup pouze TOVEK a nebude mít k nim přístup třetí osoba. Osobní údaje nebudou předávány mimo EU.
6.7 Osobní údaje zpracovávané jsou zpracovávány po dobu trvání účtu na TAO a dobu nezbytně nutnou po jeho ukončení. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu, což lze učinit kdykoliv a ukončit tak zároveň registraci na TAO.
6.8 Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které TOVEK zpracovává na základě jiného právního základu.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Právní poměry mezi Uživateli a TOVEK se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a GDPR.
7.2 TOVEK může tyto Podmínky kdykoliv jednostranně doplňovat či měnit. O každé takovéto změně bude Uživatel informován prostřednictvím uveřejnění nového znění Podmínek na TAO.
7.3 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. října 2019. Uživatel souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí též s tím, aby byly tyto Podmínky aplikovány na veškerý obsah dosud poskytnutý Uživatelem TOVEKu v souvislosti s provozem TAO.